Privacyverklaring

CBengraving respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt U terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens :

https: // autoriteitpersoonsgegevens.nl.nl 

De aan U beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1- Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ( Hierna ook de beheerder) CBengraving, gevestigd te Oudezijl 11, 9693PA Bad Nieuweschans.

Artikel 2- De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worde verzameld door CBengraving. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van U:

-Naam

-Adresgegevens

- E-mailadres (sen) / telefoonnummer(s)

Artikel 3- Doel van de verwerking

Ik verzamel uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 4- Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een ( elektronisch ) register.

Artikel 5- Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via cathy-bakker@hotmail.com

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6- Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet-of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7- Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet ( meer ) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgend adres: cathy-bakker@hotmail.com

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8- Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 9- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10- Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie, kunt u zich richten tot: C. Bakker, Oudezijl 11, 9693PA Bad Nieuweschans. info@cbengraving.nl 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 januari 2024 tot nader order.